Sikhs Misals

12 SIKH MISLS

S. No.    Misl Name     Founders  

  1. Faizalpuria Misl  Nawab Kapur Singh, S. Khushal Singh, S. Budh Singh.

 

  1. Ahluwalia Misl  S.Jassa Singh Ahluwalia, S. Bhag Singh, Hamir Singh, Fateh Singh.

 

  1. Ramgaria Misl  S. Jassa Singh Ahluwalia, S.Fateh Singh, Bhai Bhagwan Singh.

 

  1. Bhangi Misl  S. Chajjha Singh, Nadir Shah, S. Bhim Singh, S. Hari Singh.

 

  1. Kanahiya Misl  S. Jai Singh, Hari Singh, Bhai Bhag Singha.

 

  1. Shakarchakia Misl Jathedar S. Naudh Singh, Charat Singh, S. Mahan Singh, Maharaja Ranjit Singh.

 

  1. Naka-ee Misl  S. Hira Singh, S. Dhanna Singh, S. Nahar Singh, S. Ram Singh.

 

  1. Dalewalia Misl  S. Gurdial Singh, S. Tara Singh Gheba, S. Daswand Singh, S. Chanda Singh.

 

  1. Karorh Singhia  Krorha Mal, Jathedar Mastan Singh, S. Karam Singh, S. Begel Singh slot spiele.

 

  1. Shaheed Singh Misl Baba Deep Singh, Baba Binod Singh, Baba Naudh Singh, Baba Hakam Singh.

 

  1. Nishanwalia Misl Jathedar Sangat Singh.

 

 1. Phoolkian Misl  Baba Ala Singh, S. Sahib Singh.